ระบบสารสนเทศภายใน TSE

E-mail : @engr.tu.ac.th
คู่มือปฏิบัติงาน
ระบบเช็คอินห้องเรียน (PC)
ระบบรายงานการลงเวลาเข้างาน
ระบบรายงานชี้แจงการขาดการลงเวลาปฏิบัติงาน
ระบบประเมินผลปฏิบัติงาน(สายสนับสนุนฯ)
ระบบบันทึกเอกสารสารบรรณลงในคลังข้อมูลดิจิทัล
ระบบฐานข้อมูล KM
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร (K2)
ระบบประวัติการฝึกอบรม (K2)
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ (PC)
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ (All devices)
ระบบตรวจสอบยอดเงินโอนคณะฯ
ระบบตรวจสอบงบสวัสดิการยืดหยุ่น
ระบบงบประมาณ
ระบบบริหารงานพัสดุ
ระบบจองห้องคอมพิวเตอร์
ระบบจองห้อง Active Learning
ระบบจองห้องประชุม
แบบฟอร์มขอรับบริการถ่ายภาพบุคคล
แบบฟอร์มขอใช้บริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในอาคาร TSE
ชี้แจงการขาดคุมสอบ
VPN : ลงทะเบียนขอใช้งาน คู่มือการใช้งาน
เบอร์โทร์ศัพท์ภายใน
ระบบ Helpdesk
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (ระบบใหม่บน K2)
ระบบส่งเค้าโครงการเรียนการสอน
ระบบส่ง มคอ. 5 และ มคอ. 6
สืบค้นโครงงาน / สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์
ตั้งค่า Wi-Fi โดยใช้ ENGR_Staff ให้กับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบยื่นคำร้องขอใช้งาน Internet สำหรับบุคลากรภายนอก
วีดีโอการใช้งานระบบ K2 และระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
การใช้งาน Microsoft Teams
Login Page สำหรับเครื่องใช้สาย LAN