ระบบสารสนเทศภายใน TSE

E-mail : @engr.tu.ac.th
คู่มือปฏิบัติงาน
ระบบเช็คอินห้องเรียน (PC)
ระบบรายงานการลงเวลาเข้างาน
ระบบประเมินผลปฏิบัติงาน(สายสนับสนุนฯ)
ระบบบันทึกเอกสารสารบรรณลงในคลังข้อมูลดิจิทัล
การใช้งาน Microsoft Teams
ระบบฐานข้อมูล KM
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร (K2)
ระบบประวัติการฝึกอบรม (K2)
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ (PC)
ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ (All devices)
ระบบตรวจสอบยอดเงินโอนคณะฯ
ระบบงบประมาณ
ระบบบริหารงานพัสดุ
ระบบจองห้องคอมพิวเตอร์
ระบบจองห้อง Active Learning
ระบบจองห้องประชุม
ชี้แจงการขาดคุมสอบ
VPN : ลงทะเบียนขอใช้งาน คู่มือการใช้งาน
เบอร์โทร์ศัพท์ภายใน
ระบบ Helpdesk
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย (ระบบใหม่บน K2)
ระบบจองบริการประชุมทางไกล Conference
ระบบส่งเค้าโครงการเรียนการสอน
ระบบส่ง มคอ. 5 และ มคอ. 6
สืบค้นโครงงาน / สารนิพนธ์ / วิทยานิพนธ์
ตั้งค่า Wi-Fi โดยใช้ ENGR_Staff ให้กับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่
ระบบยื่นคำร้องขอใช้งาน Internet สำหรับบุคลากรภายนอก
วีดีโอการใช้งานระบบ K2 และระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
Login Page สำหรับเครื่องใช้สาย LAN